Назад

УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ 2023 ДекемвриЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Томболата, се организира и провежда от „НЕТ- СЪРФ.НЕТ“ ООД с ЕИК: 111542312 и ДДС No:
BG111542312, наричано по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. С участието си в Томболата, участниците се обвързват с тези Официални правила и
се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.
2.2. Официалните правила се публикуват в официалната страница Netsurf.bg – Общи условия.
2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Томболата по всяко време,
обявявайки това на официалната страница Netsurf.bg – Общи условия.
ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В Томболата имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи
на територията на Република България, с изключение на служителите на Нет-Сърф.Нет.
3.2. В Томболата участват всички клиенти довели приятел, съсед, колега, баджанак, гадже 🙂 и т.н.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1 Томболата стартира на 01.12.2023 и приключва на 31.12.2023.
ЧАСТ 5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И ТЕГЛЕНЕ
5.1 В томболата участват клиентите, които са довели приятел и той е станал клиент на Нет Сърф в
период 01.12.2023 – 31.12.2023.
5.2 Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти в Томболата, спрямо броя
доведени нови клиенти.
5.3 Наградата ще се изтегли на живо във Facebook на 05.01.2023.
5.4 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга
награда.
5.5 Задълженията на Организатора относно Томболата се изчерпват с предоставянето на
наградата на спечелилия участник.
При въпроси относно Условията, участниците могат да изпратят запитване на callcenter@net-
surf.net
ЧАСТ 6. НАГРАДИ
6.1. 1 брой 4К Android TV Finlux 43 – FUA-7062

ЧАСТ 7. ДРУГИ
7.1 Организаторът определя правилата на Томболата едностранно и има право да ги изменя и
допълва по всяко време. Промените се оповестяват, както актуализираните Условия за
провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им
вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
7.2 Недействителността/ грешка на отделни текстове от Условията на Томболата не отменя
действителността и приложимостта на останалите условия.
7.3 Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Томболата, е актуалното
българско законодателство.