Назад

Документи


Договор Физически лица

Договор Бизнес клиенти

Изпълнявани проекти по Механизма за възстановяване и устойчивост

Технологична модернизация в предприятието


Проектите се реализират със съдействието на консултантска компания “Бест Партнърс” ООД: Европейски програми и проекти

Открива процедура за избор на изпълнител Публична покана

На 03.01.2023 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на ПМС 80 и ЗУСЕСИФ по проектно предложение С Вх. рег. №: BG-RRP-3.004-2103 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” от Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Тръжна документация:

Осъществяване на специфични обучения в „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД“

c26740fcac2b259f236d30b3b4b075ee

Считано от 26.04.2018 г. „Нет-сърф.нет” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022-0048-C01. Проектът „Осъществяване на специфични обучения в  „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и срокът за неговото изпълнение е 11 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 376 612.50 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80% или 301 290.00 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 256 096.50 лeвa, а на националното съфинансиране – 45 193.50 лeвa. Проектът на „Нет-сърф.нет” ООД е насочен към постигане на следните главна цел  – повишаване на производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост  в  „НЕТ-СЪРФ.НЕТ”ООД чрез придобиване на нови специфични умения на служителите и безработни младежи посредством участие в специфични обучения съобразно текущото и бъдещето им работно място и нуждите на предприятието. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  1. Провеждане на 5 вида специфични обучения
  2. Обучение на 2 безработни/неактивни лица до29г., което ще доведе до успешно адаптиране към длъжостта-техник, телекомуникации в „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД
  3. Успешно обучение на 104 заети лица
  4. Откритото 1 ново работно място посредством сключване на трудов договор, което ще доведе до увеличаване на броя на заетите безработни/неактивни младежи и устойчива заетост.

Открива процедура за избор на изпълнител Публична покана

Извършване на специфични за конкретното работно място обучения  за видове лица по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
Извършване на 3 вида специфични обучения за заети лица- техници/монтьори; телефонен съпорт; системни администратори и на 1 вид специфично обучение за  техник, телекомуникации в „Нет-сърф.нет” ООД за безработни/неактивни лица до 29г.;
Обособена позиция 2:
Извършване на 1 вид специфично обучение за заети лица- търговци/маркетинг.

Тръжна документация
„Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД“

Обява безработен

Обява за длъжност Техник телекоуникации, активна до 19.10.2018г.

^0DD62D4FB1C22A781FA397CFDF91403DF12BA1F4769E008BE3^pimgpsh_fullsize_distr

Считано от 22.05.2018 г. „Нет-Сърф.Нет” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01. Проектът „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, като срокът за неговото изпълнение е 24 месеца. Общата стойност на бюджета на проекта е в размер на 1 186 252,48 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60% или 711 757,30 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 85% от стойността на безвъзмездната помощ – 604 993,70 лeвa, а на националното съфинансиране, което е 15% –  106 763,60 лeвa. Проектът на „Нет-Сърф.Нет” ООД е насочен към разработване на нова мехатронна продуктова иновация – услугата “Умен шкаф”, която е иновативна за световния и европейски пазар. Тя се базира на “Система за автоматично разпознаване и предоставяне на информация за вида и количеството на хранителни продукти, консумативи за дома и др. в реално време”, принадлежаща към приоритетната тематична област на ИСИС за СЗР “Мехатроника и чисти технологии”, в обхвата на направлението “Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“”. Иновацията притежава уникална характеристика за автоматично разпознаване и предоставяне на информация за вида и количеството на хранителни продукти, консумативи за дома и др. в реално време, отдалечено чрез Интернет. За реализиране на проекта и основната цел са предвидени дейности за извършване на научни изследвания за постигане на цялостно хардуерно решение за интерактивен рафт и софтуерно решение за разпознаване на изображения чрез самообучение; създаване и тестване на прототип в лабораторна среда и пилотна линия в релевантна среда за валидиране на технологията с широко приложение. Предвидена е и дейност за Визуализация. Резултати, които се очакват от изпълнението на проекта са:

– Повишен иновационен капацитет на Нет-Сърф.Нет ООД чрез придобити нови знания и умения за разработване и разпространение на иновативен продукт

– Разработена продуктова иновация на световно ниво – “Умен шкаф” от Нет-Сърф.Нет ООД с технологична готовност шесто ниво по TRL-скалата.

Открита процедура подбор за назначаване на експерти

На 29.06.2018 г. е открита процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Краен срок за представяне на документите на кандидатите е 09.07.2018 г.

Приложения:– Обявление за конкурс за подбор на персонал;- Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс;- Приложение 2 – Образец на автобиография.

Открива процедура за избор на изпълнител Публична покана

На 25.10.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Тръжна документация

Решение за прекратяване на процедурата

На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет е прекратена процедура “Избор с публична покана” за избор на изпълнител с предмет „Избор на изпълнители за външни услуги по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осъществяване на научни изследвания за технологично хардуерно решение за интерактивен панел на Умен шкаф” – 1 бр.

Обособена позиция 2: „Изследване и оценка на алгоритми за разпознаване на изображения и избор на технологии за разпознаване и класифициране на изображения” – 1 бр.”, по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01 по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Открива втора процедура за избор на изпълнител Публична покана

На 02.11.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Открива процедура

На 19.03.2019 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 22.05.2019 г. е открита процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Крайният срок за представяне на документите на кандидатите е 07.06.2019 г.

Приложения:

– Обявление за конкурс за подбор на персонал;

– Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс

Открива процедура

На 25.07.2019 г. е открита процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Крайният срок за представяне на документите на кандидатите е 02.08.2019 г.Приложения:– Обявление за конкурс за подбор на персонал;– Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс.

Открива процедура

На 03.10.2019 г. е открита процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Крайният срок за представяне на документите на кандидатите е 10.10.2019 г.Приложения:– Обявление за конкурс за подбор на персонал;– Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс.

Открива процедура

На 28.11.2019 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с предмет:

„Избор на изпълнител за разработване на следните външни услуги:
– Разработване на клауд базирана система за разпознаване и класификация на изображения, чрез самообучение-компонент на прототип “Умен шкаф” – 1 бр.
– Изработка на потребителски интерфейс за вградения дисплей – 1 бр.
– Изработка на мобилно приложение за управление на системата през Интернет – 1 бр.“

Открива процедура

На 27.03.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет „Създаване на хардуерен прототип за интерактивния рафт – 1 бр.”, по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0319-C01 „Разработване на продуктова иновация от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.