Назад

УСЛОВИЯ НА ГОДИШНА НАГРАДА ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ 2024ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
“ГОДИШНА НАГРАДА ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ 2024″, се организира и провежда от „НЕТ- СЪРФ.НЕТ“ ООД с ЕИК: 111542312 и ДДС No:BG111542312, наричано по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. С участието си в “Годишната награда”, участниците се обвързват с тези Официални правила и
се съгласяват да спазват условията и сроковете на “Годишната награда”.
2.2. Официалните правила се публикуват в официалната страница Netsurf.bg – Общи условия.
2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на “Годишната награда”по всяко време, обявявайки това на официалната страница Netsurf.bg – Общи условия.
ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В “Годишната награда”имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Нет-Сърф.Нет.
3.2. В “Годишната награда” участват всички клиенти довели приятел, съсед, колега, баджанак, гадже 🙂 и т.н.

3.3. Класирането за “Годишната награда” се определя по следните правила:
а. В класирането се отчитат всички доведени клиенти от 01.01.2024 до 31.12.2024г, всеки клиент носи 1 точка.
б. Точките от всички клиенти се натрупват и предопределят позицията в крайното класиране на клиентите.
в. Клиентите могат да водят неограничен брой клиенти и по този начин трупат допълнителни точки. Спазва се принципа от под точка “а”.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1 “Годишната награда”стартира на 01.01.2024 и приключва на 31.12.2024.
ЧАСТ 5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
5.1 В “Годишната награда” участват клиентите, които са довели приятел и той е станал клиент на Нет Сърф в периода 01.01.2024 до 31.12.2024г. За всеки доведен клиент участника получава 1 точка.
5.2 Всеки участник има право да води неограничен брой клиенти, спрямо броя
доведени нови клиенти ще се определи позицията в класирането на всеки участник.
5.3 Крайното класиране ще се публикува във Facebook и Instagram в период от 06.01.2025 до 09.01.2025.
5.4 Не се допуска замяна на спечелена награда с друга награда.
5.5 Задълженията на Организатора относно “Годишната награда”се изчерпват с предоставянето на
наградата на спечелилите участници.
При въпроси относно Условията, участниците могат да изпратят запитване на callcenter@net-surf.net
ЧАСТ 6. НАГРАДИ
6.1. 1-во място – 450лв
6.2. 2-во място – 300лв
6.3. 3-во място – 150лв

  • При равенство в броя доведени клиенти, печелившите места ще бъдат разпределени посредством томбола.

ЧАСТ 7. ДРУГИ
7.1 Организаторът определя правилата на “Годишната награда” едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват, както актуализираните Условия за
провеждане на “Годишната награда” се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
7.2 Недействителността/ грешка на отделни текстове от Условията на “Годишната награда” не отменя действителността и приложимостта на останалите условия.
7.3 Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на “Годишната награда”, е актуалното
българско законодателство.